تادانه

ویژه جایزه ‌آل‌احمد
کتاب هفته
شنبه 9 آذر 1387 شماره 159 (Pdf)
معرفی آثار شایسته تقدیر (Pdf)
گزارشی از نخستین جایزه جلال آل احمد (Pdf)
گفتگو با یوسف علیخانی، شایسته تقدیر در حوزه داستان کوتاه (Pdf)
گفتگو با فیروز زنوزی جلالی، شایسته تقدیر در حوزه رمان (Pdf)
گفتگو با حسینعلی قبادی، شایسته تقدیر در حوزه نقد (Pdf)
وگفتگو با سجاد آیدانلو، شایسته تقدیر در حوزه نقد (Pdf)

جایزه ادبی جلال آل احمد

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment