تادانه

صائب تبریزی
آن که گریان به سر خاک من آمد چو شمع
کاش در زندگی از خاک مرا برمی داشت
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment