تادانه

ويژه‌نامه شفیعی کدکنی

محمد بياباني
بسراي تا كه هستي محمد ولي‌زاده
احياي حزين لا‌هيجی عنايت سميعي
ديوان شعر فارسي دكتر يدالله جلا‌لي‌پندري
اقيانوسي به نام شفيعي‌كدكني جمال ميرصادقي
سفرت به خير... دكتر محمدابراهيم باستاني پاريزي
شاعري در كشاكش ديروز و امروز عبدالعلي دست‌غيب
تا در زمانه باقي‌ست آواز باد و باران دكتر تقي پورنامداريان
ادامه و تكامل عصر فروزانفري دكتر عبدالحسين فرزاد
نگاهي به كتاب <شاعر آينه‌ها> محمدكاظم كاظمي‌
كدكن، ميراث‌دار ايران كهن رجبعلي يحيائي‌

صفحه های Pdf :
7 و 8 و 9 و 10
به کوشش محمد ولی زاده
منتشر شده در روزنامه اعتماد ملی. روز دوشنبه 18 شهریور 1387

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment