تادانه

كتاب‌هايي چند
اين روزها فقط اين كتاب‌ها درمان دردهايم هستند؛ نمايش‌گاه كتاب هم درمان‌گاه.

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment