تادانه

براي کی نمي نويسم
مدتي است دارم به اين حقيقت مي رسم كه براي نويسندگان ديگر و منتقدان و روشنفكران نمي نويسم و خواننده داستان هاي من كساني هستند كه اصلا نمي شناسم شان.

مدتي است در سفر به روستاها و شهرهاي مختلف، نسخه هاي از «قدم بخير مادربزرگ من بود» و «اژدهاكشان» را مي برم و به دست آدم هايي كه كورسوادي دارند مي رسانم.

مدتي است به اين نتيجه رسيده ام كه هرچه به نويسندگان و روشنفكران نزديك تر مي شوم، از نوشتن بيشتر باز مي مانم.

مدتي است كه تلاش مي كنم داستان هايي بنويسم كه حداقل آدم هاي داستانم رغبت كنند بخوانندشان.

مدتي است كه ...
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment