تادانه

جشنواره عشاير دشت مغان
هر وقت برمي گردم و مي نويسم كه رفته بودم اينجا و اينجا و اينجا و اينجا ... دوستان ايميل مي زنند و گله مي كنند كه چرا قبل از رفتن نمي گويي كه ما هم بياييم.
الان دارم قبل از رفتن مي گويم كه گله اي باقي نمانه.
تا سه ساعت ديگر سوار اتوبوس هاي «پارس‌آباد» مغان مي شم كه برم توي عشاير اونجا؛ البته جشنواره عشاير جعفرآباد مغان روز جمعه برگزار مي شه اما من دو روز زودتر مي رم تا بيشتر و بيشتر از ديدن عشاير و رنگ لباس ها و زندگي شان لذت ببرم.

پساتادانه‌نوشت: كساني كه توانايي 15 ساعت نشستن در اتوبوس هنگام رفتن به پارس آباد (در شمال اردبيل) و بعد 2 ساعت ميني بوس تا جعفرآباد و آن وقت زندگي در فضاي روستايي (به هرحال گاو و گوسفند و سگ و مرغ هم هستند ديگر) ندارند و خسته هم مي شوند از برگشتن با اتوبوسي كه آيا باشد و آيا نباشد و بعد شايد دربه دري و خيابان خوابي و ... اين خبر را نخوانند.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment