تادانه

جشن‌هاي ايراني
جشن های فروردین ماه
نوروز
هرمزد روز از فروردین ماه برابر با یکم فروردین
سر سال نو هرمز فرودین بر آسوده از رنج تن ، دل زکین
به جمشید بر گوهر افشاندند مر آن روز را روز نو خواندند

زاد روز اشو زرتشت
خرداد روز از فروردین ماه برابر با ششم فروردین

زیارت پیر هریشت
زرتشتيان ايران از سراسر جهان،
هر سال از روز امرداد تا روز خور از ماه فروردين (7 تا 11 فروردين) براي برگزاری آيينهای دينی و سنتی در زيارتگاه «پيرهريشت» گردهم ميآيند.
اين زيارتگاه در 15 كيلومتری اردكان يزد، بر دامنه كوههايی پست واقع شده است.

جشن آبان روز
دهــم فـرورديـن ، آبان‌روز از فروردین ماه ، نخستين آبان‌روز سال است

جشن سیزده بدر
سخن پیرامون جشن سیزده بدر همانند دیگر جشن های ملی و باستانی، نیاز به پژوهش زیاد و مقدمه چینی ای طولانی دارد ، و در این راستا کوشش من این بوده که خرد ورزانه ترین و در عین حال مستند ترین گفتارها، مقالات و نگرش ها را در این زمینه گرد آوری کنم تا مبادا خدشه ای در شناساندن آیین های کهن وارد سازم.

جشن سروشگان
سروش روز از فروردین ماه برابر با هفدهم فروردین

جشن فروردینگان
فروردین روز از فروردین ماه برابر با 19 فروردین

نیایش شاه ورهرام
ورهرام روز از فروردین ماه برابر با بیستم فروردین

جشن های اردیبهشت ماه
جشن اردیبهشتگان
اَردیبهشت روز از اَردیبهشت ماه برابر با سوم اردیبهشت

چلمو
آبان روز از اردیبهشت­ماه برابر با دهم اردیبهشت

گاهنبار میدیوزرم
از روز خور تا دی­به­مهر از ماه اردیبهشت برابر با یازدهم تا پانزدهم اردیبهشت .

پنجاه بدر
بهرام روز از اردیبهشت­ماه برابر با نوزدهم اردیبهشت

روز بزرگداشت فردوسی
روز ملی بزرگداشت فردوسی برابر با بیست و پنجم اردیبهشت ماه

جشن های خرداد ماه
جشن ارغاسوان
هرمزد روز از خردادماه برابر با یکم خرداد

عید عروج عیسی مسیح
بیست­وپنجم ایار ماه آشوری (25 May) برابر با 4 خرداد

جشن خردادگان
خرداد روز از خردادماه برابر با ششم خرداد

عید شاووعوت
ششم و هفتم سیوان ماه عبری برابر با 12 و 13 خرداد

عید پنطیکاست
چهارم ماه خزیران آشوری و ژوئن میلادی برابر با 14 خرداد

زیارت ستی پیر و پیرسبز
از اشتاد روز تا انارام روز از خردادماه برابر با 26 ام تا 30 ام خرداد

گل و گوجه عروس
مانتره سپندروز از خردادماه برابر با بیست و نهم خرداد

عیدماه
بیست و ششم نَوروزماه تبری برابر با 29 خرداد

پایان بهار
سی و یکم خردادماه

جشن های تیر ماه
آغاز تابستان
هرمزد روز از تیرماه برابر با یکم تیر

پرسه ی همگانی تیرماه
هرمزد روز از تیرماه برابر با یکم تیر

نیایش پیر نارستانه
از سپندارمذ روز تا آذر روز از تیرماه برابر با 5 تا 9 تیر

جشن نیلوفر
خرداد روز از تیرماه برابر با 6 تیر

گاهنبار میدیوشهم گاه
از خور تا دی بمهر روز از تیرماه برابر با 11 تا 15 تیر

جشن تیرگان
تیر روز از تیرماه برابر با 13 تیر

جشن خام خواری
دی به مهر روز از تیرماه برابر با پانزدهم تیر

زیارت پارس بانو
از مهر روز تا ورهرام روز از تیرماه برابر با 16 تا 20 تیر

عید نوسردایل
هفتم ماه تموز آشوری برابر با 16 تیر

آتش افروزی و کشتی لوچو
از زامیاد روز از تیرماه برابر با 28 تیر

جشن های امرداد ماه
دهوا ربا
روز یکم ماه دولا صابئین مندایی برابر با دوم امرداد

سال نو طبری
نخستین روز از فردینه ماه تبری برابر با دوم امرداد

عید وارداوار
26 ژوئیه برابر با 4 امرداد

جشن امردادگان
امرداد روز از امردادماه برابر با هفتم امرداد

عید تادئوس
بیست و نهم جولای برابر با 7 امرداد

جشن چله تابستان
آبان روز از امردادماه برابر با 10 امرداد

جشن فندق
تیر روز از امردادماه برابر با 13 امرداد

جشن میانه­ی تابستان
دی به مهرروز از امرداد ماه برابر با 15 امرداد

زیارت پیر نارکی
مهر روز تا ورهرام روز از امردادماه برابر با شانزدهم تا بیستم امرداد

سال نو دیلمی
یکم نوروزما دیلمی برابر با 17 امرداد

جشن مَی خواره
رَشن روز از امردادماه برابر با 18 امرداد

عروج مریم عذرا
پانزدهم ماه «ناواسارد» ارمنی و ماه «آب» آشوری برابر با 24 ام امرداد

جشن خاچوراتس
هیجدهمین روز از ماه ناواسارد ارمنی برابر با 26 ام امرداد

جشن های شهریور ماه
جشن فغدیه
هرمَزد روز از شهریورماه برابر با 1 شهریور

جشن کشمین
اردیبهشت روز از شهریورماه برابر با 3 شهریور

جشن شهریورگان
شهریور روز از شهریورماه برابر با 4 شهریور

جشن خزان
دی­به­آذر روز از شهریورماه برابر با 8 شهریور

بازار
دی­به مهر روز از شهریورماه برابر با 15 شهریور

روز بزرگداشت سالخوردگان
ارد روز از شهریورماه برابر با 25 شهریور

گاهنبار پتیه شهیمگاه
از اشتاد روز تا انارام روز از شهریورماه برابر با 26 تا 30 شهریور

جشن انار
از ماراسپند روز شهریورماه برابر با 29 شهریور

جشن پایان تابستان
واپسین روز از شهریورماه برابر با 31 شهریور

جشن های مهر ماه
جشن میتراکانا
هرمَزد روز از مهرماه برابر با یکم مهرماه

روش هشانا Rosh Hashanah
یکم تیشری عبری برابر با یکم مهرماه

جشن کاشت
از هرمزد تا سپندارمذ از مهرماه برابر با یکم تا پنجم مهر

جشن تیرگان سه­ام
تیر روز از مهرماه برابر با 13 مهر

سوکوت یا عید سایبان­ها
پانزدهم ماه تیشری عبری برابر با پانزدهم مهرماه

جشن مهرگان
مهر روز از مهرماه برابر با 16 مهر

هوشعناتبا
بیست­ویکم ماه تیشری عبری برابر با 21 مهرماه

جشن رام روزی
رام روز از مهرماه برابر با 21 مهر

شمینی عَصرِت
بیست­ودوم ماه تیشری عبری برابر با 22 مهر

سیمحاتورا
بیست­وسوم ماه تیشری عبری برابر با 23 مهر

عید مترجمان مقدس
پانزدهم اکتبر میلادی برابر با 23 مهر

عید فل
یکم ماه تورا مندایی برابر با 27 مهر

جشن های آبان ماه
جشن آبانگان
آبان روز از آبان ماه برابر با 10 آبان

تیرما سیزه شو
ماه روز از آبان ماه برابر با 12 آبان

دهواحنینا
روز هیجدهم ماه تورا مندایی برابر با 14 آبان

پاییزانه
دی­ به­ مهر از آبان ماه برابر با 15 آبان

گالشی جشن
آسمان روز از آبان ماه برابر با 27 آبان

جشن های آذر ماه
آذر جشن
هُرمَزد روز از آذرماه برابر با یکم آذر

کوسه برنشین
هُرمزد روز از آذرماه برابر با یکم آذر

جشن آذرگان
آذر روز از آذرماه برابر با 9 آذر

عاشوریه
بیست و هفتم ماه کیسلو عبری برابر با 27 آذر

شب چله
انارم روز از آذرماه برابر با 30 آذر

جشن های دی ماه
خرم روز
هرمزد روز از دی ماه برابر با یکم دی

بازار
سپندارمَذ روز از دی ماه برابر با 5 دی

جشن دیگان
دی به آذر روز از دی ماه برابر با 8 دی

سیرسور
گوش روز از دی ماه برابر با 14 دی

جشن تبیکان
دی به مهر روز از دی ماه برابر با 15 دی

درامزینان
مهر روز از دی ماه برابر با 16 دی

کوسه گلدی
در نیمه ی زمستان، چوپانان و دامداران مناطق مرکزی ایران مراسمی به نام «کوسه گلدی» برگزار می کنند.

جشن های بهمن ماه
جشن بهمنگان
بهمن روز از بهمن ماه برابر با 2 بهمن

نوسده
سپندارمذ روز از بهمن ماه برابر با 5 بهمن

پیرشالیار
از سپندارمذ روز از بهمن ماه برابر با 5 بهمن

جشن سده
آبان روز از بهمن ماه برابر با 10 بهمن

طوبی شباط
پانزدهم ماه شواط (شباط) عبری برابر با 14 بهمن

بهار کردی - میانه ی زمستان
دی به مهر روز از بهمن ماه برابر با 15 بهمن

بادروزی
باد روز از بهمن ماه برابر با 22 بهمن

درندز
سیزدهم فوریه برابر با 24 بهمن

آفریجگان
انارام روز از بهمن ماه برابر با 30 بهمن

جشن های اسفند ماه
پای بران
مانتره سپند روز یا انارام روز از اسفندماه برابر با 29 یا 30 ام اسفند

اوشیدر جشن
مانتره سپند روز یا انارام روز از اسفندماه برابر با 29 یا 30 ام اسفند

جشن فروردگان
اشتاد روز از اسفندماه برابر با 26 اسفند

چهارشنبه سوری
برابر با شب آخرین چهارشنبه­ی سال جشنی به نام «چهارشنبه سوری» یا «جشن سوری» در سراسر سرزمین­های ایرانی همراه با آتش افروزی و پریدن از روی آن و مراسمی ویژه برگزار می­شود.

جشن گلدان
بهرام روز از اسفندماه برابر با بیستم اسفند

نوروز رودها
فروردین روز از اسفندماه برابر با نوزدهم اسفند

وخشنکام
آبان روز از اسفندماه برابر با دهم اسفند

جشن اسفندگان
سپندارمذ روز از اسفندماه برابر با پنجم اسفند

آبسالان
هرمزد روز از اسفندماه برابر با یکم اسفند

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment