تادانه

عزيز و نگار در اينترنت
آشنايي من و «مهدي اميري نظري بر‌سري» به نزديك به دو سال پيش بازمي‌گردد؛ كه اون ايميل مي‌زد و من جواب مي‌دادم و بعد من ايميل مي‌زدم و او جواب مي‌داد.
گذشت تا همين پارسال ارديبهشت كه بهشت است همه كوهستان.
من و مهدي و برادرش دوازده شب راه افتاديم طرف رودبار زيتون و خورگام و بعد «بره‌سر» كه زادگاه مهدي است؛ بهشت را از روي اين منطقه كشيده‌اند.

سفرنوشتش ... اينجا
گزارش‌نوشتش در جام‌جم ... اينجا

بعد مهدي مهربان است
بعد مهدي آمد آن شب در جلسه نقد «ا‍ژدهاكشان» در كانون ادبيات و فيلمبرداري كرد (راستي باور مي‌كني مهدي من هنوز اون فيلم‌ها رو نديدم؟)
بعد امروز «مهدي نورعليشاهي» گفت سايتش را ببين كه چه كرده.
آن وقت ديديم كه برداشته پنج دقيقه اول فيلم "عزيز و نگار" را آپلود كرده در «ديلمستان»
قلبش درد مي كند گويا؛ تپش گرفته روزهاي عيد و خوابيده در بيمارستاني در رشت.
اميدوارم بهتر شود. شما هم دعايش كنيد
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment