تادانه

بدرقه‌اي براي نوروز

سيزده به در

بعد از دو ماه و اندي و انتشار بيش از 10 صفحه فرهنگ‌مردم، بالاخره آگهي دست سرش برداشت و يك بار به شكل مستقل و كامل منتشر شد؛ اينجا (Pdf)
چهارشنبه 14 فروردين 1387 صفحه 8

خوش‌باشي و خوش‌گويي و خوش‌خوري در سيزده‌به‌در ... اينجا
قصه عمو نوروز (روايت شيرازي) ابوالقاسم فقيري‌... اينجا
به بهانه انتشار "افسانه‌هاي افشار" ... اينجا
محمود روح‌الاميني كيست؟ ... اينجا
چاووش‌‌خواني در الموت‌...
اينجا

***

ديگر صفحات فرهنگ‌مردم

آيين‌هاي نوروزي / در دو بخش ... اينجا و اينجا
پدربزرگم را در كشو زنداني كرده‌اند ...
اينجا
در جشن اسبندي،‌ مردان به زنان هديه مي‌دهند ... اينجا
درباره چهل، به بهانه اربعين ... اينجا
ضامن آهو از نگاه جهانگردان ... اينجا
درباره سيداحمد وكيليان ... اينجا
درباره سيدابوالقاسم انجوي شيرازي ...
اينجا
چانه‌خاراندني درباره يك نمايشگاه كتاب بومي ...
اينجا
آيين پريدن از روي سال کهنه (چارشمبه‌سوري) ... اينجا
مرگ هر سالخورده ايراني، نابودي يك كتابخانه خطي (گفتگو با دكتر ذوالفقاري) ... اينجا

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment