تادانه

آيين‌هاي باران‌خواهي
در «اژدهاكُشان» داستاني دارم به نام «ملخ‌هاي ميلك» كه اسم اوليه‌اش «سارابُنه» بود؛ ملخ‌ها حمله كرده‌اند به ميلك و همه دنبال كسي هستند كه معصيتي كرده و معصيت‌كار بايد به جايي به نام «سارابنه» برود و آب آنجا را با مراسمي خاص به ميلك بياورد تا سارهاي سارابنه بيايند و ...

سارابنه در واقع راه خلاصي مردم از بي آبي و خشكسالي بود و اين رسم را در آن سوي ديگر الموت به نام «سارستان» شنيدم.

سارابنه يا سارستان از رسم‌هاي باران‌خواهي به شمار مي‌روند و از مدت‌ها قبل دوست داشتم بخشي از اين آداب و رسوم را بشناسم؛ در چند ماه گذشته بخش عمده‌اي از كتاب‌هاي كتابخانه‌ام را كتاب‌هاي «فرهنگ مردم» و «آداب و رسوم» و «باورداشت‌ها» تشكيل داده‌اند كه كارم را در اين هنگام آسان مي‌كنند.

اين آيين‌ها چه در لرستان و چه آذربايجان و چه در خراسان و چه در كرمان ‌و چه در قزوين و چه در مازندران و گيلان نشان از تقدس آب دارند و قداست باران.

گاورُبايي به قصد باران ... اينجا (Pdf)
شنبه 17 فروردين 1387 صفحه 11

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment