تادانه

آيين‌هاي نوروزي

امروز بيستم اسفند است؛ يعني درست روزهايي كه نوروزخوان‌ها به ميلك مي آمدند و نوروزخواني مي كردند. آن ها مي خواندند و مرحمتي دريافت مي كردند از اهالي:‌
مژده دهيد اي دوستان/ گل در گلستان آمده‌
فصل بهاران آمده/ نوروز سلطان آمده‌

تازه يكي دو هفته بود رسيده بودم به صفحه "فرهنگ مردم" جام‌جم كه گفتند داريم ويژه‌نامه‌ نوروز مي بنديم، مطلب آماده كنيد. نشستم و از اين كتاب و آن كتاب و از اين شهر و آن شهر، گشتم و آيين هاي چهارشنبه سوري و نوروزي را كنار هم چيدم كه يادآوري باشد براي تمامي اهالي اين شهرها و روستاها تا جزييات بيشتر اين آيين ها را برايمان بفرستند.
زد و در ويژه‌نامه جا نشد اين مطلب. يك پنجمش چاپ شد و گفتند بخشي اش را در روزنامه كار كنم. آن يك صفحه اي كه در ويژه‌نامه آمده درباره نوروز است و بخش ديگري از آن مطلب بسيار بلند امروز در روزنامه منتشر شده. بخشي هم به زودي باز منتشر مي شود.

بخش منتشر شده امروز را در اينجا بخوانيد.

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment