تادانه

به روح‌تان عيدي بدهيد!
لطفا در روزهاي عيد كتاب نخوانيد
لطفا در روزهاي عيد به قبرستان نرويد
لطفا در روزهاي عيد كباب نخوريد
لطفا در روزهاي عيد به آثار باستاني سر نزنيد
لطفا در روزهاي عيد به شهرهاي خود نرويد
لطفا در ايام عيد كاري به كار ديگري نداشته باشيد

اگر كتاب خوانديد كتاب‌هايي بخوانيد كه زود خواب تان ببرد
اگر قبرستان رفتيد لطفا قدم بزنيد
اگر كباب خورديد حتما از نوع كباب ِ‌بناب بخوريد
اگر به آثار باستاني سر زديد يادگاري ننويسيد
اگر تهران زيباي نوروزي را رها كرديد و به شهرهاي هميشه خلوت تان رفتيد زود برگرديد
اگر كاري به كار من داريد "قدم‌بخير ..."‌ و "اژدهاكشان"‌ را بخوانيد

ولي از شوخي گذشته اگر مي‌توانيد در اين روزها تا مي توانيد سفر كنيد و در سفر هم كتاب همراه خود نبريد (جز كتاب‌هاي راهنماي گردشگري) و تنها دوربيني همراه‌تان باشد و دفترچه يادداشتي؛ اگر هم نبود زياد مهم نيست، ذهن تان را آزاد بگذاريد تا روح تان آرام بگيرد براي مبارزه با مشكلات سالي كه در راه است.

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment