تادانه

نامزدهاي جايزه كتاب سال
نسخه پي‌دي‌اف
نامزدهاي بيست‌ و پنجمين دوره جايزه كتاب سال جمهوري اسلا‌مي

نامزدهاي بخش ادبيات داستاني
كتاب سال بي داستان - محمد ولي‌زاده
درباره <سالمرگي> اصغر الهي -
اسدالله امرايي
درباره <خط تيره، آيلين>، ماه‌منيركهباسي ‌-
فتح‌ا... بي‌‌نياز
درباره <وقت نيايش ماهي‌ها>مصطفي جمشيدي -
جواد عاطفه
درباره <زندگي مطابق خواسته ...> اميرحسين خورشيدفر - لا‌دن نيكنام
درباره <سيب سرخ گرد غلتان>، آذر معصومي -
محمدحسن شهسواري

نامزدهاي بخش شعر
ستيز با خويشتن و جهان ... محمد ولي‌زاده
درباره <سيماب‌‌هاي سيمين> م. مويد ...
شمس آقاجاني
درباره <زنبور‌هاي عسل ديابت گرفته‌اند>!‌ اكبر اكسير ...
محمود معتقدي
درباره <در ملكوت سكوت> سيدحسن حسيني ... زهير توكلي
درباره <من وخزان وتو> مفتون اميني ...
رسول يونان
درباره <اقليت> فاضل نظري ‌... بهزاد خواجات

***
مروري بر نامزدهاي جايزه پكا - دوره هشتم
مروري بر نامزدهاي جايزه هوشنگ گلشيري- دوره هفتم
نامزدهاي جايزه نويسندگان و منتقدان مطبوعات - دوره هشتم
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment