تادانه

ابيانه و زبان تاتي

سايز بزرگتر ... اينجا
قلمرو گويش‌وران "تاتي" شمال و جنوب در محدود رنگ "زرد" ديده مي‌شود.

دنبال كلمه "تاتي"‌ بودم كه رسيدم به اينجا.
شادي‌ام را پنهان نمي‌كنم كه داد زدم "ابيانه"اي‌ها هم "تات"زبان هستند!
اينجا و اينجا و اينجا را هم ببينيد!

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment