تادانه

جشن سَده
جشن سَده، یکی از جشن‌های همگانی ایران کهن، در آغاز شامگاه دهم بهمن‌ماه با افروختن هیزمی که مردمان، از پگاه بر بام خانه خود یا بر بلندی کوهستان گرد آورده‌اند، آغاز می‌شود. جشن سده یک جشن ملی است و به هیچ دین و مذهبی مرتبط نیست.


جشن سدهآتش به همراه آب و خاك و هوا، يكي از چهار عنصر مقدس در طبيعت است كه در بسياري از فرهنگ‌ها و از جمله در فرهنگ آريايي مورد احترام و تكريم واقع شده‌است ... مقاومت انسان

ابوريحان در كتاب التفهيم درباره وجه تسميه جشن سده مي نويسد: "سبب نام سده چنانست كه ازآن تا نوروز پنجاه روز است و پنجاه شب" ...
به قدمت آتش

جشن سده يك جشن زرتشتي نيست و در سده هاي نخستين هجري شمسي جشني فراگير و ملي بوده است. مرد
آويج و سلطان محمود غزنوي هم اين جشن را برگزار مي كردند ...
یک آیین ایرانی

امروزه این مراسم در میان روستا‌نشینان شمال شرقی كشور (همچون آزادوَر و روستاهای دشت جوین)، در بخش‌هایی از افغانستان و آسیای میانه (با نام «خِـرپَـچار»)، در كردستان (پیرامون سلیمانیه و اورامانات)، نواحی مركزی ایران (با نام‌های «هله‌هله»، «كُـرده»، «جشن چوپانان») و در میان برخی روستانشینان و عشایر لرستان، كردستان، آذربایجان و كرمان رواج دارد...
جشن سَده

جشن سده زرتشتیان...
9 عکس

پيشينه اسطوره اي پيدايش آيين و جشن سده...
سده يعني صد

جشن بزرگ آتش با خاستگاه كيهانی...
جشن سده

Zoroastrian Religious Calendar ...
تقویم زرتشتی
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment