تادانه

از حرف‌هاي مادر ترزا
مادر ترزامردم اغلب غير منطقی و خود محور هستند، با اين حال آنها را ببخشيد.
اگر مهربان باشيد، ممکن است بگويند که تظاهر می کنيد و انگيزه های پنهان داريد، با اين حال مهربان باشيد.
اگر موفق باشيد، دوستان کاذبی دورتان جمع می شوند، همچنين دشمنانی صادق، با اين حال موفق باقی بمانيد.
اگر صادق باشيد، اشخاصی ممکن است سرتان کلاه بگذارند، با اين حال صادق باقی بمانيد.
آنچه را طی سال ها ايجاد کرده ايد، ممکن است کسانی يک شبه نابود کنند، با اين حال همچنان سازنده باشيد.
اگر خوشبخت شويد ممکن است کسانی به شما حسادت کنند، اما با اين حال خوشبخت باقی بمانيد.
کار خوب امروز شما را ممکن است مردم فردا فراموش کنند، با اين حال به کار خوب خود ادامه دهيد.
به دنيا خدمت کنيد، هر چند ممکن است کافی نباشد، با اين حال با تمام وجود به خدمت کردن ادامه دهيد.
می بينيد که در نهايت آنچه هست، ميان شما و خداوند است؛ هرگز ميان شما و اشخاص نيست.

به نقل از اينجا
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment