تادانه

ديدار با محمد خيرخواه

درباره "محمد خيرخواه" زياد شنيده بودم. مي دانستم عكاس UPI است. مي دانستم قزويني است. مي دانستم خيلي جوان است اما نمي‌دانستم مهربان است و با جذبه. امشب آمد به اتاقم. حرف زديم و احساس كردم سال‌هاست مي‌شناسمش.
از قزوين گفت و اين كه موسيقي كار مي كرده. بعد با هفته‌نامه‌هاي قزوين كار كرده. بعد اين كه پنج سال پيش مي‌آيد تهران. در ايكنا و ايسنا و فارس عكاسي‌ مي‌كند و بعد وارد UPI مي شود.
پر شور بود و عميق. متولد 1365 است و 21 ساله. اما با تجربه بود و دنيا ديده. برايش آرزوي فتح قله‌هاي بلندتري آرزو مي‌كنم؛ تا كوه قاف.
مدتي قبل گفتگوي حسين عليجاني را با خيرخواه در هفته نامه تابان خواندم و دوست داشتم ببينمش. گذشت و ايميل هايي رد و بدل كرديم تا امشب كه قرار بود با حسين بيايند اما حسين رفت قزوين و محمد خيرخواه تنها آمد.
درباره‌اش مي‌توانم كلمات زيادي را جمله بسازم. مي‌ماند باقي نوشته‌ها درباره‌اش به زماني ديگر.
بعضي از عكس‌هايش را ببينيم؛ اينجا و اينجا و اينجا.

روايت محمد خيرخواه از اين ديدار ... اينجا


Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
1 Comments:
Anonymous koorosh ranjbar said...
mersi be bachehaye ghazvin ke koli honarmande porkar dare va mamnoon az yousef alikhanie aziz ke lotf kard va dar moredsh nevesht.pirooz bashi.

Post a Comment