تادانه

ديدار با بهمن شعله‌ور
گفتگوي محسن حكيم‌معاني در راديو فرهنگ
شب اول ... اينجا (MP3)
شب دوم ...
اينجا (MP3)
شب سوم ...
اينجا (MP3)

گفتگوي مريم منصوري در اعتماد
مقدمه ... اينجا (PDF)
بخش اول ...
اينجا (PDF)
بخش دوم ...
اينجا (PDF)

درباره سفر شب - علي شروقي ... اينجا
درباره سفر شب - محسن حكيم معاني ...
اينجا

گفتگوي بي بي سي با بهمن شعله ور ...
اينجا
سفري شبانه با بهمن شعله‌ور در تهران ...
اينجا


گفتگو با بهمن شعله‌ور ... اينجا
درباره سفر شب ِ‌بهمن شعله‌ور ...
اينجا
يك فصل از سفر شب ِ‌ بهمن شعله‌ور ...
اينجا
يادداشت ياسر نوروزي ...
اينجا
درباره بهمن شعله ور - نوشته رضا مختاري ...
اينجا
"سرزمين هرز" را در سال 1343 ترجمه كرد ...
اينجا
سرزمين هرز-تي اس اليوت-بهمن شعله ور ...
اينجا
نويسندگان فراموش شده؛ بهمن شعله ور - نوشته مهدي يزداني خرم ...
اينجا

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment