تادانه

حروف ابجد
أبجد .. هوز .. حطي .. كلمن .. سعفص .. قرشت ... ثخذ .. ضظغ

أ =1
ب = 2
ج = 3
د = 4
هـ = 5
و = 6
ز = 7
ح = 8
ط = 9
ي = 10
ك = 20
ل = 30
م = 40
ن = 50
س = 60
ع = 70
ف =80
ص = 90
ق = 100
ر = 200
ش = 300
ت = 400
ث = 500
خ = 600
ذ = 700
ض = 800
ظ = 900
غ = 1000

واژه {الموت} {اله-اموت} ال، ه، الف، م، و، ت -1-30-5-1-40-6-400 به حساب ابجد با سال ورود حسن صباح به قلعه الموت یعنی 483 ق برابر است ... ادامه
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment