تادانه

اوهام شاعرانه يك روستا

عكس: شباب گلچين
به نقل از اينجا
***

اغلب داستان‌هاي اين مجموعه را مي‌توان به نوعي تحت‌عنوان <داستان‌هاي پسامدرن> طبقه‌بندي كرد چرا كه شيوه‌هاي داستان‌نويسي مدرن در آنها براي پرداختن و رجعت دوباره به سنت و حتي بازآفريني آن به كار رفته است و اين خود بخشي از ادبيات پسامدرن را رقم مي‌زند. اما برخلا‌ف <قدم بخير...> كه ساختار اغلب داستان‌هايش با استفاده متناوب از چند نوع زبان شكل گرفته بود، در <اژدهاكشان> با چندگانگي زباني كمتري روبه‌رو هستيم
ادامه مطلب

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment