تادانه

به ياد سهراب سپهري

سهراب سپهري
سهراب سپهري
آمدن: 15 مهر 1317 كاشان
رفتن: 1 ارديبهشت 1359 تهران

سايت ... اينجا
شعرها ... اينجا
نقاشي ها ... اينجا
عكس ها ... اينجا
اتاق آبي ... اينجا
در سوگ سهراب ... اينجا
صداي پاي آب (صوتي) ... اينجا
سهراب از نگاه ديگران ... اينجا
آثار منتشر شده درباره سهراب سپهري ... اينجا
فارسي - English -Français - Esperanto
به سراغ من اگر مي آييد نرم و آهسته بياييد ... آرامگاه

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
2 Comments:
Anonymous خانه پدر said...
گردآوری ارزشمندی از مطالب مربوط به سهراب دارید . خیلی عالی است

سلام یوسف جان گپ در باره ی تادانه روی سایت گذاشتم .

Post a Comment