تادانه

سه سال بود خبري ازشان نبود. بعد يك دفعه آمدند. پنجمي توي مرداد. ششمي توي مهر و هفتمي هم امروز.
سه سال از چاپ چهارمي مي گذشت و اگرچه درگير سومي بودم و زياد بهش نرسيدم اما دوستش داشتم.
اون كه سه سال قبل دراومد و بعد طلسم شد، يكي از دو كتابي بود كه براي آموزش و پرورش نوشته بودم. بعد يكي را سال 80 نوشته بودم و يكي را 81. سال 80يي سال 83 درآمد و ماند تا اين 81يي امروز درآمد. اون سال‌ها شاد بودم از دراومدن اولي و دومي.
اين چند روز خيلي تبريك مي گويند كه هفت تايي شدم اما جواب مي دهم نه، همه شون رو دوست دارم اما دوتاشون فرق دارن؛ اين و اين.
در هرحال خوشحالم از تولدش و خوشحالم كه خوب هم آمده.
احتمالا تا سومي ِ‌ و كامل كننده آن دوتايي كه فرق دارند دربيايد، مدتي بايد منتظر بمانم.

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment