تادانه

جشنواره فیلم کوتاه
فیلم عزیز و نگارخانمي زنگ زد كه درباره عزيز و نگار گفتگو كند.
پرسيدم: ماجرا چيه؟
گفت: فيلم تان در جشنواره فيلم كوتاه تهران پذيرفته‌شده.
پرسيدم: كي؟ كجا؟ چطوري فيلم به جشنواره رسيده؟
گفت: 22 تا 27 آبان در تهران برگزار مي شود. فيلم شما را هم جشنواره سينماي جوانان قزوين فرستاده.
بعد او پرسيد و من جواب دادم.

تادانه نوشت: خوشحالم كه فيلم "عزيز و نگار" پا درآورده و از اين جشنواره به آن جشنواره مي رود و باعث مي شود اين قصه "طالقاني - الموتي" باز سر زبان ها بيفتد.
و خوشحالم كه من هم سهمي در نشان دادن "عزيز" و "نگار" داشته ام
***
شب عزيز و نگار ... اينجا
نقد حسن فرهنگی ... اینجا
نقد جواد عاطفه ... اينجا
يادداشت هادي آفريده ... اينجا
یادداشتی درباره مستند عزیز و نگار ... اينجا
"عزيز و نگار"ي كه كتاب و بعد فيلم شدند ... اينجا
عزیز و نگار - بازخوانی یک عشقنامه، نشر ققنوس، ۱۳۸۱
عزيز و نگار، فيلم برتر جشنواره منطقه اي سينماي جوان ...اينجا

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com