تادانه

به ياد شهريار

شهريار
سيد محـمـد حسين بهـجـت تـبـريـزي
(شهريار)
آمدن: 1285 تبريز
رفتن: 27 شهريور 1367 تهران

زندگينامه ... اينجا
صداي شهريار:
شعر اول
شعر دوم
شعر سوم
ديوان اشعار ... متن و صدا
186 شعر از ديوان اشعار ... اينجا
شركت در مجالس احضار ارواح ... اينجا
حيدربابا ... تركي و فارسي
روايتي براي "علي اي هماي رحمت" ... اينجا

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment