تادانه

افسانه‌هاي اشكور و نطنز
محقق فرهنگ‌عامه خانه نشين نيست - كاظم سادات اشكوري

كاظم سادات اشكوريقرار نبود افسانه‌هاي اشكور و نطنز ضبط شده بر نوارهاي متعلق به زنده‌ياد الول ساتن به زبان فارسي منتشر شود. طبق موافقتنامه بين مركز پژوهش‌هاي مردم‌شناسي و فرهنگ عامه و پروفسور الول ساتن به نمايندگي از طرف دانشگاه ادنبورگ اسكاتلند، قرار بود متن فارسي آن در ايران و متن انگليسي آن در اسـكاتلند انتشار يابد. در بند 3 موافقتنامه آمده است:<مركز پـژوهـش‌هـاي مـردم‌شـنـاسي و فرهنگ عامه، افسانه‌ها را در مجموعه‌اي و تحليل افسانه‌ها را در مجموعه‌اي ديگر به چاپ خواهد رساند و افسانه ها را به زبان انگليسي ترجمه خواهد كرد كه متن انگليسي پس از مقابله با متن فارسي در دانشگاه ادنبورگ به چاپ برسد....> در همان زمان كه متن موافقتنامه را، كه به امضاي پروفسور الول ساتن رسيده بود، براي اظهارنظر در اختيار من گذاشتند، قبل از شماره‌گذاري‌و امضاي مدير مركز، زيراكسي از آن تهيه كردم كه خوشبختانه هنوز در اختيارم هست. وقتي ديدم پروفسور الول ساتن ماده اي به خط خود در پايان متن فارسي اضافه كرده كه <هيچ‌يك از مواد اين قرارداد مشتمل يا دال بر تعهد مالي از طرف دانشگاه ادنبورگ محسوب نخواهد شد.> يادداشتي نوشتم و به مدير مركز تسليم كردم كه بهتر است ما متن افسانه‌ها را به زبان فارسي منتشر كنيم و نام همكار دانشگاه ادنبورگ (در اين مورد پروفسور الول ساتن) را در مقدمه بياوريم و آنها هم نام همكار مركز را در مقدمه كتاب به زبان انگليسي بياورند. اينكه پيشنهاد من تا چه حد مورد قبول واقع شده و چه تغييراتي در موافقت‌نامه داده‌اند بي اطلاع هستم. تنها اين را مي‌دانم و تاكيد مي‌كنم كه قرار نبود متن فارسي افسانه‌هاي دو منطقه موردنظر از روي نوارهاي پروفسور الول ساتن به فارسي درآيد. چنانكه افسانه هاي اشكور بالا‌ به زبان فارسي در سال 1352 منتشر شد و پروفسور الول ساتن نه تنها اعتراض نكرد، بلكه تشكر نامه اي برايم فرستاد كه عكس آن را ملاحظه مي فرماييد و هم درباره افسانه‌هاي اشكور در هلسينكي سخنراني كرد. آنچه مسلم است تنها كسي كه درباره افسانه‌هاي اين دو منطقه محق است من هستم و جالب اين است كه همراه و راهنماي پروفسور الول ساتن (به زعم حضرات) افسانه هاي اشكور بالا‌را در سال 1352 به نام خود چاپ و منتشر كرده و حتي مورد مواخذه قرار نگرفته است. ديگر اينكه در مصاحبه با مجله فرهنگي - هنري و پژوهشي گيله‌وا (در سال 1373) در پاسخ به سوال: <شما با ايشان (الول ساتن) در چه مناطقي كار كرديد؟ > گفته‌ام: <وقتي آقاي الول ساتن به ايران آمد، مرا براي همكاري با ايشان انتخاب كردند... دو منطقه را كه فاصله زيادي با هم داشتند يعني اشكور بالا‌ و بر زرود نطنز را براي جمعآوري افسانه ها در نظر گرفتيم... افسانه هاي اشكور بالا‌ را از روي نوار به كاغذ آوردم و چاپ شد و در مقدمه كتاب هم از آقاي الول ساتن ياد كردم، اما متاسفانه فرصتي نشد تا افسانه هاي برزرود را به دست چاپ بسپارم...> و در پاسخ سوال نتيجه كار با آقاي الول ساتن چه شد؟> گفته‌ام: قرار بود حاصل كار به فارسي و انگليسي در تهران و اسكاتلند منتشر شود و ... ادامه مطلب
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment