تادانه

خودي و ناخودي
پارسال همين روزها اين حرف ها را گفته ام و امسال هم همان ها را مي گويم
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment