تادانه

در انتظار دوشنبه
منتظرم تا دوشنبه بيايد
و مي دانم باردار خبرهاي خوب است
اگرچه از حالا نگراني هايم شروع شده
...
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
1 Comments:
یوسف عزیز درود !
با نشر دوم » مهر و ماه « در خدمتتون هستم:

Post a Comment