تادانه

آسمان صبح ياكريم دارد
اينجا هم آسمان دارد
آسمانش هم ياكريم
ياكريم هاش، قمري نام
قمري هاش بالاي آنتن ها

اينجا آسمان دارد
اما اردبيل نيست
كه تبريزي داشته باشد
و
سقرچين هاش
از آسمان بيايند و
رختي بشوند
تن عريان تبريزي ها را

اينجا آسمانش قمري دارد
اما بي صداست اينجا
اينجايي كه اردبيل نيست
تا سارهاش با صدايي از يك پا
صبح را ببرند بالا
با پرگرفتني پررررران
پرررررررررررررر
پنج صبح اول شهريور 86- شهرك فرهنگيان
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment