تادانه

فراخوان مجله ماندگار
شماره مهر ماه ماندگار به شعرها و داستان های شما اختصاص خواهد داشت.
آثار خود را به همراه عکس به آدرس زیر ارسال كنيد.
info@mandegar.info

آدرس سایت:
www.mandegar.info
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment