تادانه

"گوهران"‌ ِ ويژه‌ي شعر كُرد
ويژه‌نامه شعر كُرد فصلنامه تخصصي شعر گوهران منتشر شد.
شماره‌ي پانزدهم گوهران با عنوان ويژه‌ي شعر كرد (شعر كرد؛ پاسپورت سرزمين بلوط) با دبيري فرياد شيري، شاعر جوان و سردبيري سعيده آبشناسان در 200 صفحه منتشر شد.
اين ويژه‌نامه با سرمقاله دبير اين شماره (فرياد شيري) با عنوان "ادبيات كردي و فراز و فرودهاي آن در ايران" آغاز و شامل پنج بخش "كليات"، "كردستان عراق"، "كردستان ايران"، "شعر كلاسيك كردي"‌ و "ادبيات كودك كردي" مي شود.
اين شماره با قيمت 2950 تومان شماره بهار 1386 است كه تاريخ انتشار تيرماه را بر پيشاني خود دارد.
گوهران پيش از اين ويژه نامه هايي درباره نيما يوشيج (دوجلدي)، احمد شاملو (دو جلدي)، سيمين بهبهاني (دو جلدي)، م. آزاد، م.ع.سپانلو، منوچهر نيستاني، عمران صلاحي، نصرت رحماني، فرخ تميمي و غلامحسين غريب و هوشنگ ايراني منتشر كرده است.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment