تادانه

كرد هستم ...
بعد يك ماه قبل فهميدم دكتر اكرامي كرد است و خراساني. در ناهار خوري بوديم. آمد جلو كه چطوري يوسف؟
گفتم دكتر! كرمانج هستيد؟
خنديد و گفت: بله.

بعد گفتم كه پدربزرگ تبعيدي ام كرد كرمانج بوده. 82 سال قبل از ماكو تبعيد شده به قزوين و بعد ...
ادامه مطلب

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment