تادانه

گشت و گذاري در داستان هاي بيژن نجدي
روزنامه كارگزاران - صص 8 و 9
سه شنبه - ششم شهريور 1386
به همت ياسين نمكچيان

نسخه پي دي اف (Pdf)... اينجا
به صورت عكس ... اينجا

متن مطالب اين ويژه نامه به زودي در تادانه به طور كامل منتشر مي شود

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment