تادانه

"گم سوار" در خانه نمايش
نمايش گم سوار
به نويسندگي و كارگرداني و بازيگري امين آبان
برگزیده دومین جشنواره سراسری تئاتر تک و حائز رتبه نويسندگي و كارگرداني و بازيگري از جشنواره هاي ماه، نمايشگران اراك و جشنواره منطقه اي لرستان

زمان اجرا: از يكشنبه 31 تير به مدت 2 هفته به جز شنبه ها. ساعت 18:30
آدرس: خيابان انقلاب. ميدان فردوسي. خيابان پارس. اداره تئاتر. خانه نمايش
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment