تادانه

ببخشيد آقاي گلشيري!
ببخشيد آقاي گلشيري! ادبيات شوخي بردار نيست - قاسم کشکولی

بارها گلشيري، به اغلاط بوف كور به عنوان نقطه ضعف هدايت انگشت گذاشته و با اين خرده گيري به شاگردان تفهيم كرده، كه داستان هاي من، استاد [ غافل از اينكه نويسنده اي كه استاد شد كارش تمام شده است.] فاقد غلط و اشتباه است.
مي خواهم به همين" غلط" گلشيري اشاره كنم . غلط.
گلشيري غلط را ديده اما ...
ادامه مطلب

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment