تادانه

پوپک و عزیز نگار
گفت دختر 10 ساله‌اش یادداشتی روی کتاب عزیز و نگار نوشته.
رفتم بیرون و طبق معمول این روزهایم، ضبط را روشن کردم. پوپک سلام کرد.
صدایش آشنا بود.
یادداشتش را خواند.
تمام تنم مورمور شد.
خواب از سرم پرید. باور نمی‌کردم.
ادامه مطلب

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com