تادانه

جایی که خورشید گام می زند
گزارشی از خورگام و بره سر
جام‌جم 3خرداد ص 14

راهنما می گوید: بره سری ها سه تیره هستند: نظری و کرمانج و شیوخ.
نظری ها نسب خود را به "نظر" نامی می رسانند که 300 سال قبل با گله اش راه از اشکور گرفته و به اینجا رسیده. جایی که 200 سال قبل از آن ها کرمانچ های قوچان آمده بودند. کردهایی مهربان و همیشه در تبعید. کرمانج ها هم که آمده بودند دیده بودند که 300 سال پیش از این دو گروه، شیوخ در اینجا بودند، شیوخی که نسب شان به اعراب می رسید و از علویانی که بزرگ شان، بزرگ آستانه اشرفیه بوده. علویانی که به همراه سید جلال الدین اشرف فرزند امام موسی کاظم و برادر امام رضا به این منطقه آمده اند.
همه از این سه گروه می گویند اما کسی یادی نمی کند از ساکنان بومی و اصلی بره سر و خورگام که کیان بوده اند اینان!
بره سر بخشی از خورگام است و خورگام بخشی از رودبار زیتون و رودبار زیتون بخشی از گیلان کنونی. اما پیش از این و بنا به تقسیمات تاریخی، رودبار زیتون ادامه رودبارهایی چون رودبار قصران، رودبار الموت و رودبار شهرستان بوده است و در کنار گیل و گیلانی ها، دیلم بوده و دیلمستان بزرگ را تشکیل می داده است.
نسخه Pdf

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment