تادانه

از گفته‌هاي نويسندگان
به ياد هوشنگ گلشيري ... اينجا
***
از گفته‌هاي طاهر بن‌جلون ... اينجا
از گفته‌هاي اسماعيل كاداره ... اينجا
از گفته‌هاي كارلوس فوئنتس ... اينجا
از گفته‌هاي ايزابل آلنده ... اينجا
از گفته‌هاي خوان رولفو ... اينجا
از گفته‌های خورخه لوئیس بورخس ... اينجا
از گفته‌های گابریل گارسیا مارکز ... اينجا
از گفته های ادوارد مورگان فورستر ... اينجا
از گفته های ماریو بارگاس یوسا ... اينجا
از گفته های ویلیام فاکنر ... اینجا

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment