تادانه

جشنواره تئاتر تک بیرجند
"لودرچی" نوشته و کار و بازی محمد عسکری ... اینجا
"گم سوار" نوشته و کار و بازی امین آبان ... اینجا
"خوابی دیگرگونه تر" نوشته و کار و بازی علیرضا حنیفی ... اینجا
"وارث" نوشته و کار و بازی امین آبان ... اینجا

به گزارش ما ... اینجا
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment