تادانه

ادبيات معاصر ايران
نخستين نشست ادبيات معاصرايران درچشم‌انداز جهاني ... اینجا
برنامه آینده ... اینجا
دروازه‌هاي ادبيات جهان چگونه به روي ما گشوده خواهند شد؟ ... اینجا
دبير و مجري نشست: عليرضا محمودي ايرانمهر
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment