تادانه

شب عزیز و نگار برگزار شد
گزارش ... اینجا
عکس‌ها ... اینجا
***
گزارش "رادیو زمانه" را بشنوید ... اینجا
گزارش و عکس‌های رضا هدایت ... اینجا
گزارش "رادیو فردا" را بشنوید ... اینجا
***
درباره فیلم مستند "عزیز و نگار" ... اينجا
نقد حسن فرهنگی ... اینجا
نقد جواد عاطفه... اینجا و اينجا و اينجا
متن سخنرانی علی دهباشی ... اینجا
متن سخنرانی مه جبین مهاجر ... اینجا
متن سخنرانی ژیلا مشیری ... اینجا
عکس‌های کیان امانی ... اینجا
***
***
شب های بخارا ... اینجا
انتشارات ققنوس ... اینجا
شب‌های بخارا؛ شب عزیز و نگار ... اینجا

Labels: , , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com