تادانه

دفتر هنر و بيژن اسدي‌پور
دهباشي گفته بود وگرنه باور نمي كردم. گفته بود اسدي‌پور آدم عجيبي است، يك باره ديدي يك نفر زنگ زد و گفت بسته اي برايتان آورده ام. وقتي هم كنجكاو مي شوي كه از كي و از كجا؟ مي بيني كه بيژن اسدي‌پور فرستاده. آن روز علي دهباشي از بيژن اسدي‌پور فراوان تعريف كرد.
چند روز بعد ديدم واقعا يك نفر زنگ زده. پيغام گذاشته. شماره اي داده و اینكه لطفا با من تماس بگيريد. بسته اي براي تان آورده ام از طرف آقاي اسدي‌پور.
خنده ام گرفت. بعد صاحب يك جلد مجله دفتر هنر ويژه جواد مجابي شدم.
گذشت تا ایمیلی از بیژن اسدی‌پور دریافت کردم که پر بود از عکس‌هایش با پرویز شاپور و عمران صلاحی در بیش از سی سال قبل ...

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment