تادانه

نقد كتاب زراعتي در كافه تيتر
جلسه، مثل همه جلسات بسيار آرام و در تعريف از نويسنده آغاز شد و اين ريتم تمام جلسات نقدي است كه در ايران برگزار مي شود. در چنين جلساتي اغلب دوستان و طرفداران نويسنده ها و شاعران اظهار وجود مي كنند، اما در جلسه نقد كتاب "بيرون پشت در" پس از صحبت هاي فريدون حيدري ملك ميان، نويسنده، نوع نگاه جلسه كاملا تغيير كرد.
حيدري ملك ميان، ضمن انتقاد صريح از داستان هاي ناصر زراعتي، گفت: فكر مي كنيد اين داستان ها چه چيزي به دانسته هاي من خواننده اضافه مي كنند؟
ادامه مطلب

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment