تادانه

مجله گوهران و سعيده آبشناسان
دو سال قبل بود؛ رفته بودم بيرون شهرك فرهنگيان خريد كنم كه هيوا مسيح شاعر را توي خيابان فرهنگيان ديدم. پرسيدم: اين طرف ها؟
- مي رم مجله گوهران.
-مگه كجاست دفترش؟
-يه كم جلوتر.
كنجكاو نشدم آن جلوتر كجاست. محسن فرجي را يك روز ديگر ديدم. پرسيدم: اين طرف ها؟
- مي رم مجله گوهران.
- مگه كجاست دفترش؟
-يه كم جلوتر.
باز نرفتم جلوتر.
يك روز با ساينا رفته بوديم بربري بخريم كه توي صف متوجه شدم تابلوي مربع شكل طلايي رنگي لاي شاخه هاي درخت اقاقياي ساختمان روبه رو، به چشم مي آيد.
جلو رفتم. رويش نوشته بود: مجله گوهران.

گذشت تا چند روز بعد، فرجي گفت: خانم آبشناشان مي خواهد به قابيل آگهي بدهد.
گفتم: باشه. مي رم پيش شان.
با ساينا رفتيم و آگهي را گرفتيم.
از اين كه مجله گوهران، همسايه ما بود، لذت مي بردم و ديدن عكس شاعران و شماره هاي قبلي مجله، لذت خاصي به من مي داد.
مدتي خبري از خانم آبشناسان نشد. تابلوي "مجله گوهران" هم برداشته شد. زنگ زدم. گفتم: رفتم، نبوديد.
گفت: از شهرك فرهنگيان رفته ايم.

تمام شماره هاي گوهران را داشتم. يك سال قبل وقتي نسرين رنجبر ايراني، شاعر و استاد دانشگاه مقيم آلمان آمده بودم منزل ما، از مجله خوشش آمد. تمام شماره ها را به او دادم كه به گمانم نزد او بيشتر به كار مي آيد تا در خانه من.

خانم آبشناسان مدتي قبل زنگ زد كه شماره ويژه سيمين بهبهاني درآمده. رفتم دفتر انتشارات نگاه و تمام شماره هايي را كه به خانم رنجبر ايراني داده بودم، گرفتم. به نظرم رسيد به جاي معرفي شماره آخر مجله گوهران، سعيده آبشناسان را معرفي كنم. چند سوال از او پرسيدم كه اين ها را جواب داد:

متولد هشتم خرداد 1352 هستم؛ تهران و داراي مترجمي زبان انگليسي از دانشكده زبان هاي خارجه دانشگاه آزاد.
جسته گريخته مقالاتي در روزنامه هاي همشهري، زن و عصر آزادگان منتشر مي كردم.
به دليل علاقه بسيار زياد به مطبوعات و روزنامه نگاري، تمام مجلاتي را كه منتشر مي شد خريداري و آرشيو مي كردم و براي همين تصميم گرفتم علاقه به شعر و روزنامه نگاري را تلفيق كرده و مجله اي اختصاصي براي شعر منتشر كنم.
تقاضايم براي دريافت مجوز انتشار مجله گوهران شش سال به طول انجاميد و سرانجام بهمن 1381 به من خبر دادند با درخواستم موافقت شده است و اولين شماره را در پاييز 1382 ويژه م.ع. سپانلو منتشر كردم.
تاكنون دوازده شماره منتشر كرده و در حال بستن شماره هاي سيزده و چهارده (ويژه نيما يوشيج) ام.
همكاران ثابت و متغييري از آغاز تاكنون با گوهران همكاري داشته اند كه از آن جمله اند: شماره يك گوهران با همكاري محمدهاشم اكبرياني و شماره دو با همكاري محمدعلي سپانلو، سعيد سعيدپور، محسن فرجي و اردوان اميري نژاد آماده مي شود و مهدي اورند و سعيد آذين نيز از جمله كساني بودند كه در چند شماره با گوهران همكاري مي كنند. آقاي آذين به عنوان دبير بخش اسپانيولي در چند شماره همكاري داشت.
در حال حاضر تنها كساني كه به عنوان همكاران ثابت با اين مجله همكاري دارند مي توان به آقاي سپانلو به عنوان دبير بخش فرانسه، آقاي سعيدپور به عنوان دبير بخش انگليسي و محسن فرجي، همكار تحريريه اشاره داشت.
در شماره ويژه سيمين بهبهاني نيز عليشاه مولوي در بخش شعر امروز ايران با گوهران همكاري داشته است.
مدير هنري مجله نيز آقاي بهنام شاه حسيني از شماره دو تاكنون ثابت بوده اند.

گزارشی از مجله گوهران ... اینجا
***
گوهرانِ ويژه نيما يوشيج ... اينجا
گوهران ویژه شاملو ... اینجا
گوهران ویژه سیمین بهبهانی ... اینجا
گوهران ویژه فرخ تمیمی ... اینجا
گوهران ویژه عمران صلاحی ... اینجا
گوهران خروس جنگي ... اینجا
گوهران ویژه نصرت رحمانی ... اینجا
گوهران، فصل نامه تخصصی شعر ... اینجا
***
گزارشی از نقش مطبوعات ادبی ... اینجا
کسب مقام نخست در نمايشگاه مطبوعات ... اینجا
گوهران در بانک اطلاعات نشریات کشور ... اینجا
اولین دوره افسانه گوهران برگزار می شود ... اینجا
***
گفتگو با سعيده آبشناسان، مدير مسئول و سردبير گوهران ... اینجا
سایت مجله گوهران ... اینجا
ایمیل مجله گوهران:
info@goharan.com
poet@goharan.com

تلفن:
66480378 - 09122007758
صندوق پستي: 1397 / 14665

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment