تادانه

چهارمين مجموعه داستان محمدآصف سلطان زاده منتشر شد
چهارمين مجموعه داستان محمدآصف سلطان زاده، نويسنده افغاني ساكن دانمارك با نام "عسكر گريز" به وسيله انتشارات آگه در ایران منتشر شد.
اين مجموعه داستان شامل هشت داستان ( عسكر گريز، اشغال، نقطه، رند بچه كابل، پرده اي ديگر، فرزندكشي، اگر شب بيفتد و ... تا مرز) و واژه نامه دري مي شود.
از محمدآصف سلطان زاده پيش از اين مجموعه داستان هاي "در گريز گم مي شويم"، "نوروز در كابل باصفاست" و "اينك دانمارك" منتشر شده است.
ادامه مطلب

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment