تادانه

از شهر کلاغ‌ ها آمده ام. سال ها در قزوین زندگی کرده ام اما نمی دانستم که به این شهر می گویند شهر کلاغ‌ ها؛ حسن لطفی گفت. رفته بودم برای داستان خواندن در جلسه ای در قزوین؛ حسن لطفی و علی قانع و محسن فرجی و مریم رئیس دانا هم بودند. قرار بود محمد حسینی و جواد مجابی هم بیایند که نیامدند. دیر رسیده بودیم اما من در ورودی شهر با دیدن آن همه کلاغ از تعجب داشتم شاخ درمی آوردم. پیاده شدم و دوربین به دست افتادم توی باغ های بادام قزوین.

عکس ها

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment