تادانه

آمریکا در عراق
اين آدم داره به چي فكر مي كنه؟
اين بچه توي بغل اين چكار مي كنه؟
رنگ اين عكس چرا سبز لجني يه؟
اين نظامياي پشت سرش كي ان؟
چرا همه چي يه رنگي يه و بچه يه رنگ ديگه داره؟
چرا ...

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment