تادانه

سفر به اردبيل
تعطيلات اردبيل بودم
عكس زياد گرفته ام آنقدر زياد كه اصلا قدرت انتخاب ندارم تا چندتايي اش را اينجا بگذارم
براي همين بي خيال عكس
دوربين ، ضبط صوت و دفترچه يادداشت همراهم بود
البته شكمم هم؛ كله پاچه و آش دوغ و سه گوش و ديزي و دده بابافتيري
اردبيل را در خواب ديدم
حيف كه زود بيدار شدم
حيف
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment