تادانه

تا وقتي بيرون گود باشيد، تصورتان از مراحل انتشار كتاب، توزيع، تبليغ و جامعه كتاب خوان، در حد تصور باقي مي ماند و هرگز فراتر از آن پيش نمي رويد؛ چرا كه هرچه پيش برويد، بيش تر و بيش تر وارد دنيايي مي شويد كه با ذهن و تصور شما متفاوت است
بسياري فكر مي كنند چون نويسنده و مولف هستند، شان نويسندگي و تاليف به آن ها اجازه نمي دهد مانند يك روابط عمومي وارد عمل شوند و پس از انتشار كتاب شان، گام هاي موثري براي تبليغ آن بردارند. اگر شما از اين دسته هستيد، لطفا اين يادداشت را نخوانيد؛ چرا كه ممكن است نسبت به شان نويسندگي و تاليف صاحب اين نوشته، دچار ترديد شده و خداي ناخواسته به گناه غيبت گرفتار شويد
اما روايت كند يوسف عليخاني چنين كه: ... ادامه
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment