تادانه

كامران محمدي نشان داد مديري تواناست
اين را كسي مي نويسد كه بيش از دوازده سال است كامران محمدي، داستان نويس، روزنامه نگار و روان شناس را مي شناسد. كسي كه طي اين سال ها جز چند سال گذشته، لااقل هر يكي دو روز او را مي ديده و با او نشست و برخاست داشته و داستان هايش را شنيده و داستان برايش خوانده و نظرات جدي او را درباره مبحث داستان نويسي شنيده و خوانده است
كامران سال دوم روان شناسي دانشگاه تهران بود كه من و محسن فرجي وارد دانشگاه شديم. محسن هم رشته اي او بود و من هم دانشكده اي اش. كامران را گاهي در راهروي دانشكده ادبيات مي ديدم؛ آن وقت ها هنوز گروه روان شناسي مستقل نشده و كلاس هاي آن ها طبقه دوم دانشكده ادبيات برگزار مي شد. به وسيله محسن فرجي با او آشنا شدم. گفت از خودمان است
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment