تادانه

ادبيات داستاني معاصر در دانشگاه مدرس
امروز صبح به اينجا رسيدم استاد دانشگاهي آن هم در ايران، آن هم در دانشگاه تربيت مدرس، به غير از ادبيات كهن، ادبيات معاصر را حتي شده دست و پا شكسته مي شناسد و استاد راهنماي اين همه پايان نامه درباره ادبيات معاصر، مخصوصا نويسندگان به اصطلاح دگرانديش، باشد.عناوين پايان نامه ها را ببينيد
ادبيات داستاني عهد قاجاريه با تأكيد بر داستانهاي عاميانه
سير تحول مضامين داستانهاي كوتاه جنگ
تحليل شعر اخوان ثالث
مقايسه درونمايه‏هاي شعر پروين اعتصامي و فروغ فرخزاد
تحليل آثار داستاني ابراهيم گلستان
تحليل آثار داستاني گلشيري
مقايسه رئاليسم در آثار داستاني ساعدي و آل احمد
تحليل رمانهاي شهرنوش پارسي‏پور
بررسي نقش زن در رمانهاي معاصر فارسي
بررسي و تحليل نقد در ادبيات داستاني از سال 1368 تا 1382
مقايسه رمان سووشون سيمين دانشور و

براي آشنايي بيشتر با دكتر قبادي اينجا را كليك كنيد
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment